Linné i Vetlanda

Efter resan från Eksjö kom vi till Vetlanda mot aftonen, där vilade vi till

kl 2 om natten. Syrsorna skreko i Vetlanda, att man ej fick öronljud:

Folket bad oss att inte störa dem. Ty då skulle de äta upp kläderna, där

vi voro kvar om natten.

Vetlanda den 23 maji 1741

Kl 2 om morgonen var vi uppe och ute på hästarna, vi tog av landsvägen

åt öster, att bese guldgruvan i Småland, som låg ett par mil från Vetlanda.

Vädret var ganska vackert, allt tyst och lugnt. Dimman stod som små

moln över kärren, men kunde ej lyfta, och det späda gräset var daggfullt.

Orrarna kuttrade långt borta. Trastarna mystade i träden och de andra

småfåglarna kvittrade var på sitt sätt. Vägen var god och lantmånen

jämn.

Rätt som vi kom till Alseda kyrka, rann solen upp genom ett smalt moln.

Ädelfors kopparbruk kom vi till vid femtiden. Här besågo vi som hastigast:

malmerna, rostarna, smältugnarna, garhärdarna och vaskverken.

Malmen var av två slag: Den ena en mycket skön kopparkis och härlig

blötmalm, som kunde bedömas ha stor rikhalt. Den andra malmen var

sällsyntare i Sverige och var koppargrön (Ockra viridis cupris) uti en

bergart, som bestod av ren grå kalk med röda strimmor och fläckar,

i denna, då den sönderslogs, fann man ofta angeflugen och gedigen koppar.

Ofta fanns i denna malm små livfärgade granater och merendels i de

stenar, som höllo gediget.

Vaskverken var här vidlyftigt och artigt inrättade, om deras nytta eljest

svarar däremot.

Rostugnen var just reverberugn, efter tyska sättet.

Smältugnen, nyligen uppbyggd och ovanlig i Sverige, till vad förbättring den

kan bli?

Slaggen och godset smälts tillsammans i härden, då godset av sig själv

skulle gå till botten och slaggen flyta över, -arbetarna alltså slippa det

mödosamma avdragandet.

 

Enträden omkring bruket, var som klippta cypresser eller (Cupressus meta

in fastigium convoluta), den man ofta ser vid masugnar, tegelbruk och

andra rökande verkstäder.

Det skulle kunna bli ett uppslag för trädgårdsmästare, om någon kunde

hitta orsaken till enträdens förvandling, ty skulle trädgårdsmästare, endast

med rökande, kunna frambringa sådana enträn, skulle cypressträden hos

dem mista sitt värde.

 

Bruksfolket och de kringboende vid Ädelfors var mycket missnöjda, och

talade om alla inrättningarna med förakt, vedervilja och spådde olycklig

utgång.

 

Lantmannen beklagade, att orten var alltför tätt bebodd här i Alseda

socken, men vi kunde betyga, att alltifrån Stockholm till Alsedabygden har

vi inte sett någon jord, som kunde göras mer fruktbar än denna. Ty här

mellan höjderna de härligaste fält man kan beskåda, utan sten eller grus,

själva jorden var en mo, dock fast och myllig, till vilken fodras bara gödsel,

som skulle alstra mer svartmylla på fälten. Åtskilliga kärr, som här

omkring var fulla av dy, otjänliga till allt annat, då vattnet inte avtappas,

kunde bli ävenså tillräckliga dyngstackar.

 

Skiffrig sten syntes på höjderna, som gick att dela likt skiffer (dock grövre)

något liknande ställsten, som ofta är tecken till en angränsande malm.

 

Några utdrag ur Carl von Linnés skrifter av:  ERIK SKÖLD

 

Fortsättning:”Guldgruvan kom vi till kl 6”